Книга: Кнайпы Львова

Использованная литература

Использованная литература

1. Вахнянин А. Спомини з житя / Зладив К. Студинський. Львів, 1908. С. 133.

2. Гронський Й. Будні середньовічного Львова // Літопис Червоної калини. 1991. № 1, 2, 3.

3. Захер-Мазох Л. Баль руских богословів // Зоря. 1880. Ч. 22. 27.

4. Інкін В. Ф. Нариси економічного розвитку Львова у XVIII столітті. Львів, 1959.

5. Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (XIII–XIX ст.). Львів, 1968.

6. Котлубулатова І. 280 років львівського бровару // Галицька брама. 1995. № 7.

7. Котлубулатова І. Бачевський, Бачевський… // Галицька брама. 1998. № 7.

8. Нариси історії Львова. Львів, 1956.

9. Карманський П. Українська богема. Львів, 1996.

10. Іван Крип’якевич. Історичні проходи по Львові. Львів‚ 1991.

11. О. Надрага. Серед львівських парків. Львів‚ 2004.

12. Богдан Нижанківський. Вирішальні зустрічі. Київ 1995.

13. Михайло Рудницький Письменники зблизька. Т. 1–3‚ Львів, 1958‚ 1959‚ 1964.

14. Спогади про Івана Франка. Львів, 1996.

15. Остап Тарнавський. Літературний Львів. 1939–1944. Спомини. Львів, 1995.

16. Іван Франко. Твори у 50-ти томах. Київ‚ 1976–1988.

17. Balaban M. Dzielnica ?ydowska, jej dzieje i zabytki. Lwуw, 1909.

18. Balzer O. Historia ustroju Austryi w zarysie. Lwуw, 1908.

19. Baracz S. Pami?tnik dziejуw polskich z aktуw urz?dowych Lwowskich i z r?kopismуw. Lwуw, 1855.

20. Baranowski B. ?ycie codzienne ma?ego miasteczka w XVII i XVIII wieku. Warszawa, 1975.

21. Bia?ynia-Cho?odecki J. Z cyganeryi lwowskiej przed pу? wiekiem. Lwуw, 1913.

22. Bia?ynia-Cho?odecki J. Lwуw po Kongresie Wiede?skim(1815–1823). Lwуw, 1930.

23. Bia?ynia-Cho?odecki J. Lwуw w czasie wojen Napoleona Wielkiego w latach 1809–1814. Lwуw, 1927.

24. Baumgardten Aleksander. Zielone czasy. Katowice: Wydawnictwo ?l?sk, 1958.

25. J. Berezowski. Ten stary Lwуw. Warszawa, 1995.

26. Bez?uda Miros?aw (Ferdynand Neumauer): Akademia Jуzka. Toru?—Warszawa — Lwуw: Pomorska Spу?ka Wydawnicza, 1932.

27. Bogdanowicz-Rosko M. Wspomnienia. Krakуw, 1959.

28. J. Brzoza. Moje przygody literackie. Katowice, 1967.

29. Braiter B. Dawny Lwуw. Lwуw, 1937.

30. Charewiczowa ?. Historiografia i mi?o?nictwo Lwowa. Lwуw, 1938.

31. Charewiczowa ?. Lwowskie organizacje zawodowe za czasуw Polski Przedrozbiorowej. Lwуw, 1929.

32. Charewiczowa ?. K??ski zaraz w dawnym Lwowie. Lwуw, 1930.

33. Chodynieckiej J. Historja sto?ecznego Krуlestwa Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od za?o?enia jego a? do czasуw tera?niejszych. Lwуw, 1865.

34. Chrzanowski T. Karczmy i zajazdy polskie. Warszawa, 1958.

35. Chciuk A. Atlantyda. Londyn, 1969.

36. Chciuk Andrzej. Pami?tnik poetycki. Melbourne, 1961.

37. Chciuk Andrzej. Ziemia ksi??ycowa. Londyn: nak?adem Polskiej Fundacji Kulturalnej, 1972.

38. Cieczkiewicz Jadwiga. Moja ma?a uliczka. Maszynopis, wydanie prywatne, bibliofilskie, 1988.

39. Czo?owski A. Historia Lwowa od za?o?enia — do roku 1600. Lwуw, 1925.

40. Czo?owski A. Obraz dziejowy Lwowa. Lwуw, 1896.

41. Czo?owski A. Wysoki Zamek. Lwуw. 1910.

42. L. Dzi?giel. Lwуw nie ka?demu zdrуw. Wroc?aw, s. 45–52.

43. Ernst Jan. Dwie linie ?ycia. T. 1. Ja i mуj Lwуw. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988.

44. Wiktor Frantz. Od?amki wspomnie? przez przetak pami?ci przesiane. Krakуw.

45. S. Frybes. W krainie groteski. Wroc?aw, 1979.

46. Fryling Jan. Z?ote litery, srebrne litery. Londyn: nak?adem Polskiej Fundacji Kulturalnej, 1974.

47. Ganszyniec R. Pas magiczny. Lwуw, 1922.

48. Gaszy?ski S. Gry i karciarze. Lwуw, 1858.

49. Giery?ski J. Lwуw nie znany. Lwуw, 1938.

50. Gol?biowski ?. Domy i dworki. Warszawa, 1830.

51. Grodzicki S. W krуlestwie Galicji i Lodomerii. Krakуw, 1976.

52. Grzybowski K. Galicja 1846–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii. Krakуw, 1959.

53. Giery?ski Jan. Lwуw nie znany. Lwуw: nak?adem ksi?garni A.Krawczy?skiego, 1938.

54. Habela Jerzy, Kurzowa Zofia. Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okoliczno?ciowe

do roku 1939. Krakуw: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.

55. Hollanek A. Ja z ?yczakowa, Krakуw, 1991.

56. M. Inglot. Polska kultura literacka Lwowa lat 1939–1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Antologia. Wroc?aw, 1995.

57 Jahn A. Z Kleparowa w ?wiat szeroki. Wroc?aw, 1991.

58. U. Jakubowskа. Mit lwowskiego batiara. Warszawa, 1998.

59. J. Janieki. Nima jak Lwуw. Warszawa, 1990.

60. J. Janiсki. A do Lwowa daleko a? strach… Alfabet lwowski, t. 3.Warszawa, 1996.

61. Jaworski F. Lwуw stary i wczorajszy. Lwуw, 1910.

62. Jaworski F. O szarym Lwowie. Lwуw, 1910.

63. Jaworski F. Ratusz Lwowski. Lwуw, 1907.

64. Kaczkowski Z. Mуj pami?tnik z lat 1833–1843. Lwуw, 1899.

65. Kaltenbergh Lew. Od?amki st?uczonego lustra. Warszawa, Czytelnik, 1991.

66. Karpi?ski F. Pami?tniki od 1741 do 1822. Pozna?, 1844.

67. Krajewski A. Lwowskie przedmie?cia. Obrazki i szkice z przed pу? wieku. Lwуw, 1909.

68. Kurka A. Dzieje i tajemnice policji lwowskiej z czasуw zaboru austriackiego. 1772–1918. Lwуw, 1930.

69. Kratter F. Briefe iiber den itzigen Zustand von Galizien. Ein Beitrag ?ur Staatistikund Menschenkenntnis. Leipzig, 1786. Th. l—2.

70. Kruczkowski Jan. Ballady lwowskie. Lwуw, Wydawnictwo «Ksi??ka», 1937.

71. Kulczycki Zbigniew. Ucieczka my?li (1929–1945). Lubeka, Wullen-wever Druckverlag, 1946.

72. Z. Kurzowa. Polszczyzna Lwowa i kresуw poludniowo-wschodnich do 1939 r. Warszawa, 1985.

73. T. Krzy?ewski. Ksi?ga humoru lwowskiego. 1800–1944, Warszawa, 1995.

74. Lem Stanis?aw. Wysoki Zamek. Warszawa, Wydawnictwo MON, 1966.

75. ?ozi?ski B. Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. Lwуw, 1913.

76. ?ozi?ski W. Galiciana. Kilka obrazkуw z pierwszych lat historyi Galicyjskiej. Lwуw, 1872.

77. ?ozi?ski W. O towarzystwie ?wowskim przy schy?ku XVIII wieku. Lwуw, 1872.

78. ?ozi?ski W. Patrycyat i mieszcza?stwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwуw, 1890.

79. ?ozi?ski W. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi. Lwуw, 1903.

80. ?ozi?ski W. ?ycie polskie w dawnych wiekach. Lwуw, 1912.

81. J. Lwowczyk (Jacek Mokrzycki). Polski Lwуw. Warszawa, 1990.

82. Machowski S. Bernardy?ski mijam plac. Wroc?aw, 1989.

83. Ma?a?czak R.J. Wspomnienia o Lwowie i refleksje. Toronto, 1981.

84. Makuszy?ski K. Kartki z kalendarza. Krakуw, 1985.

85. Masior Jerzy. Z ?yczakowa — z bliska i z daleka. Nowy S?cz, 1991.

86. Masior Jerzy. Tyle ci? wsz?dzie. Wiersze lwowskie. Krakуw, 1992.

87. B. M?karska-Koz?owska. Mozaika wspomnie?. Londyn, 1994.

88. J. Michotek. Tylko we Lwowie. Warszawa, 1990.

89. Miasto Lwуw w okresie samorz?du (1870–1895). Lwуw, 1896.

90. S. B. Nahlik. Przesiane przez pami??. Krakуw, 1987.

91. Kazimierz Juliusz Nahlik. We Lwowie i na Pokuciu. ?cie?ki mojej m?odo?ci. Krakуw, 2002 (t. 1).

92. We Lwowie i na Pokuciu. Moje miasto utracone. Krakуw, 2003 (t. 2).

93. H. Nicieja Stanis?aw. Cmentarz ?yczakowski we Lwowie w latach1786—1986. Wroc?aw, 1988.

94. J. Nerczy?ski. Wspomnienia starego ?wowiaka. ?yczakуw, «BKL», nr 26 z 1974 r.

95. Niesio?owski T. Wspomnienia. Warszawa, 1963.

96. Ochocki J. D. Dziennik. T. l—4. Wilno, 1857.

97. M. Opa?ek. Obrazki z przesz?o?ci Lwowa. Lwуw, 1931.

98. Opa?ek M. O Lwowie i mojej m?odo?ci: kartki z pami?tnika. 1881–1901.Wroc?aw, 1987.

99. Ordy?ska Z. To ju? prawie sto lat. Pami?tnik aktorki. Wroc?aw — Warszawa — Krakуw, 1970.

100. Osadzi?ski Janusz. Ulica moich wspomnie?. Dziennik Polski (Londyn) z 11. V. 1990.

101. Papee F. Historja miasta Lwowa. Lwуw, 1929.

102. Parandowski Jan. Niebo w p?omieniach. Warszawa.

103. Parandowski Jan. Lu?ne kartki. Wroc?aw, 1967.

104. Parandowski Jan. Akacja. Warszawa, 1967.

105. J. Parandowski. Zegar s?oneczny. Warszawa, 1959.

106. Piosenki lwowskiej ulicy. Wroc?aw, 1987.

107. Reychan S. Pami?tnik dziwnego cz?owieka. Ze Lwowa do Londynu. Krakуw, 1992.

108. «Rocznik Lwowski», 1995–2005.

109. Same hece, czyli Weso?a Lwowska Fala. Opole, 1991.

110. Schleyen Kazimierz. Lwowskie gaw?dy. Londyn, 1967.

111. L Seiffert. Dawny dialekt miejski Lwowa. Wroc?aw, 1993.

112. E. Skorupa. Lwowska satyra polityczna. Krakуw, 1992.

113. Schneider A. Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod wzgl?dem historycznym, statystycznym, topograficznym. T. l—2. Lwуw, 1868–1874.

114. Schnur-Pep?owski S. Cudzoziemcy w Galicji. Krakуw, 1898.

115. Schnur-Pep?owski S. Obrazy z przesz?o?ci Galicyi i Krakowa (1772–1858). Lwуw, 1896.

116. Schnur-Pep?owski S. Z przesz?o?ci Galicyi (1772–1862). Lwуw, 1895.

117. Skoczek J. Studia nad patrycjatem lwowskim wiekуw ?rednich // Pami?tnik Historyczno-Prawny. Lwуw, 1928.

118. Skoczek J. Ze studiуw nad ?redniowiecznym Lwowem // Pami?tnik Historyczno-Prawny. Lwуw, 1928. T. VI. Z. 3.

119. Stupnicki H. Galicia pod wzgl?dem topograficzno-geograficzno-historycznym. Lwуw, 1849.

120. Szolginia W. Tamten Lwуw. T. 1–6. Wroc?aw, 1992–1994.

121. Szolginia Witold. Krajubrazy syrdeczny. Bytom. 1985.

122. Szolginia Witold. Kwiaty lwowskie. Bytom. 1987.

123. Szolginia Witold. Dom pod ?elaznym Lwem. Warszawa, 1989.

124. Szolginia Witold. Na Weso?ej Lwowskiej Fali. Warszawa, 1991.

125. Szolginia Witold. Tamten Lwуw. T. 1–6. Wroc?aw, 1993.

126. Ta Jуzku. Humor i satyra dawnego Lwowa. Wrec?aw, 1990.

127. Terlecki Tymon. Papierowa magia. Pismo, R. 1983, nr 5.

128. Thulli T. Wspomnienia // Pzewodnik naukowy i literacki. Т.ХХШ. Z. 4.

129. Tomkiewicz M., Tomkiewicz W. Dawna Polska w anegdocie. Warszawa, 1961.

130. Tyrowicz Marian. W poszukiwaniu siebie. T. 1. Pod lwowskim niebem. Lublin, 1988.

131. Wajda Kazimierz (Szczepko), Vogelfanger Henryk (To?ko): Dialogi radiowe z «Weso?ej Lwowskiej Fali». Wroc?aw, 1988.

132. Wasylewski Stanis?aw. Lwуw. Pozna?, 1931.

133. S. Wasylewski. Na ko?cu j?zyka, Wroc?aw, 1957.

134. S. Wasylewski. Niezapomniany stan s?u?by. Wroc?aw. 1957.

135. Wasylewski S. Czterdzie?ci lat powodzenia. Przebieg mojego ?ycia. Wroc?aw, 1959.

136. J. Wasylkowski. Oby? ?yl w ciekawych czasach. Warszawa, 1991.

137. S. W?drowny. ?piewaj?ce przedmie?cie. Lwуw, 1911.

138. J.E. Wilczur. Do nieba nie mo?na od razu. Warszawa, 1991.

139. Wittlin Jуzef. Mуj Lwуw. Warszawa, 1991.

140. Stanis?aw Wodzicki. Wspomnienia z przesz?o?ci od roku 1768 do roku 1840.Krakуw, 1874.

141. Wasylewski S. Bardzo przyjemne miasto. Lwуw, 1921.

142. Wasylewski S. Sprawy ponure. Obrazy z kronik s?dowych wieku O?wiecenia. Lwуw, 1922.

143. Wawel-Louis J. Okruszyny historyczne. Krakуw, 1898.

144. Wiczkowski J. Lwуw, jego rozwуj i stan kulturalny oraz przewodnik po miastu. Lwуw, 1907.

145. Wybranowski A. Gaw?dy z minionych lat. Lwуw, 1909.

146. ?ubrzycki D. Kromka miasta Lwowa. Lwуw, 1844.

147. Zbierzchowski Henryk. Kariera pana Franciszka. Lwуw, 1939.

148. Zieli?ski Zdzis?aw. Prze?yte na Grуdku. Semper Fidelis R. 1991 nr l.

149. Zawadzki W?adys?aw. Obrazy Rusi czerwonej. Pozna?, 1869.

Пресса:

150. «Діло», 1880–1939.

151. «Жіноча Доля», 1925–1932.

152. «Зиз», 1924–1933.

153. «Комар», 1933–1939.

154. «Краківські Вісті», 1940–1944.

155. «Львівські Вісті», 1941–1944.

156. «Назустріч», 1934–1938.

157. «Напередодні», 1937–1938.

158. «Неділя», 1928–1939.

159. «Нова Хата», 1925–1939.

160. «Новий Час», 1930–1939.

161. «Овид», Чикаго, 1960–1967 р.

162. Червоний Шлях, 1927–1934.

163. «Chwila», 1920–1939.

164. «Gazeta Lwowska», 1941–1944.

165. «Herold Polski», 1914.

166. «Kabaret», 1929.

167. «Karykatury», 1902.

168. «Komik Polski», 1934.

169. «Poci?giel», 1911–1930.

170. «Rу?owe Domino», 1882.

171. «S?owo Polskie», 1946.

172. «Sta?czyk», 1880.

173. «Szczutek», 1895.

174. «Wiek Nowy», 1920–1939.

175. «Zag?oba», 1894‚ 1895.


Оглавление книги


Генерация: 0.291. Запросов К БД/Cache: 4 / 1
поделиться
Вверх Вниз